Jiráskův Hronov

Nic podobného jsem v souvislosti s JH ještě nezažila

2. 8. 2014, 13:15


Jaký je váš názor na zavření školy?
Pro festival i pro město je to zásadní změna. Je to smutný příběh. Cítím to tak tím spíš, že jsem třináct let v hotelovce pracovala. Začátky školy se datují ke konci devatenáctého století. Bohužel, díky demo- grafickému vývoji a díky nekoordinované politice státu škola letos zanikla.

Proč díky politice státu?
Po roce 1989 vyrostlo v okolí poměr- ně hodně škol s podobným zaměřením na gastronomii. Nastal pochopitelně boj o děti. Říkám to velmi nerada, ale hronovská hotelovka navíc neměla štěstí na šéfa, který by překonal současnou těžkou dobu. Hro- nov je velmi malé město. Vědělo se o tom, že se hodně střídají učitelé v pedagogickém sboru a že to jde od deseti k pěti.

Kdy škola ukončila činnost?
V dubnu jsme dostali od hotelové školy žádost, abychom jí odpustili nájemné. Na rovinu jsme se na zastupitelstvu zeptali, jaká je skutečná situace. Zda odpuštění ná- jemného pomůže škole k tomu, aby se něja- kým způsobem nadechla a pokračovala dál. Bylo nám jednoznačně řečeno, že problémy jsou takového charakteru, že školu už nikdo zachránit nemůže. Jen se nevědělo, jakým způsobem a k jakému datu škola skončí.

A jaký je současný stav?
K dnešnímu dni je to tak, že škola požádala krajský soud o vyhlášení konkur- zu. Trvale situaci sledujeme na internetu a zrovna včera jsme zde objevili informaci, že byl ustanoven insolvenční správce. Spo- lečně s právničkou města jedeme ve středu na velmi důležité jednání s insolvenčním správcem do Hradce Králové. Budova na au- tobusovém nádraží nám totiž musí sloužit pro stravování téměř tří set dětí základní školy. Jistě si dokážete představit, jaká je to situace, když měsíc před zahájením školní- ho roku nevíme, kde se děti budou stravo- vat. Snad bude insolvenční správce rozumný a do objektu nás pustí. Do 30. června se zde vařilo, takže kuchyň je v pořádku. Máme sa- mozřejmě připravené i nějaké záložní řešení s dovozem jídla, ale museli bychom podle mě zbytečně investovat do nějakých nádob na přepravu jídla.

To ovšem není jediný problém souvi- sející s ukončením provozu školy… Vím, že byly potíže s internátem.
Skutečně hrozilo, že domov mládeže Na Chocholouši nebude moci být použit jako hlavní ubytovací kapacita pro festival. Aby to bylo ještě méně jednoduché, budova domova patří Svazu českomoravských spo- třebních družstev a vybavení je školy, která je v insolvenci. Již na začátku května jsme se zúčastnili jednání s představiteli svazu a bývalou paní ředitelkou hotelovky. Chtěli jsme garanci, že budeme moci ubytovací kapacitu v domově využít. Byli jsme ujiš- těni, že ano. A čtrnáct dní před Jiráskovým Hronovem, kdy mělo dojít k podpisu smlou- vy, nám řekli, že mají návrh na insolvenci a nemohou dělat vůbec nic. Že nemovitost patří jednomu subjektu a vybavení druhé- mu,Patek Philippe Aquanaut Replica takže nelze vůbec nic řešit.

Nakonec se ovšem na Chocholouši bydlí…
Ředitelka KIS Marcela Kollertová se téměř zhroutila poté, co zjistila, že nebudeme mít internát a neexistuje náhradní řešení. V nej- bližším domově mládeže, který je v Poříčí, právě probíhají stavební práce na kanalizaci  V tu chvíli jsem musela přejít od kovaříčka ke kováři a udělala jsem hodně velké zle na vedení Svazu českomoravských spotřeb- ních družstev. Minulý týden ve středu pá- nové přijeli, podepsala se smlouva a předal se objekt. Představa, že bychom neměli kde všechny návštěvníky a účinkující ubytovat, byla docela infarktová. Nic podobného jsem v souvislosti s Jiráskovým Hronovem ještě nezažila. Byly to hrozné nervy. Už bych to nechtěla zažít. V objektu nikdo navíc rok nebyl, nikdo tam nevětral, nikdo neuklízel. Smekám před Marcelou a jejími kolegy, kteří tam nastoupili jako rychlá rota a dali celou budovu do odpovídajícího stavu.

A co bude příští rok? V tuto chvíli inter- nát funguje, ale podle toho, co říkáte, to vypadá, že příští rok nebude.
Budova na autobusovém nádraží je naše. Přemýšlíme, jak bychom ji využili. Nabízí se využít ji jako pobočku Speciální základ- ní a mateřské školy v Novém Městě nad Metují. Část budovy využije i základní škola, takže tato budova je jakž takž vyřešena. Další opuštěnou nemovitostí je občerstvení za školou, které je letos bohužel zavřeno. Už se nám ozvali cukráři a lahůdkáři, že by měli zájem. Co bude s budovou domova mládeže Na Chocholouši nevím. Podle infor- mací majitele bude nabídnuta k prodeji.

Nekoupí ji město?
Určitě ne. Nemáme pro ni smysluplné využití. Nabízeli nám ji s tím, že by tam mohl vzniknout domov důchodců. Na úze- mí města Hronova ovšem již dva domovy pro seniory jsou, myslím si tedy, že další není zapotřebí.

Kde budou během příštího festivalu bydlet návštěvníci?
Kladete mi otázky, které mě provázejí jako černá můra. Je fakt, že záložní vari- antou může být domov mládeže v Poříčí, kde máme nadstandardní vztahy. Museli bychom samozřejmě zajistit kyvadlovou dopravu. Již to tak jednou fungovalo. V tuto chvíli jsme rádi, že jsme zajistili letošní roč- ník. Až skončí, musíme okamžitě přemýšlet o tom, co bude dál. Už nikdy nechci zažít situaci, že týden před zahájením nevím, kde návštěvníci složí hlavu.
franck muller replica watches

Jan Švácha